Udskriv

Vedtægter for Vestegnen Indvandrer Kvindecenter (VIKC)

Sendt til Indhold

Vedtægter for Vestegnen Indvandrer Kvindecenter (VIKC)

§ 1. GRUNDLAG

 Institutions navn er: Vestegnen Indvandrer Kvindecenter (VIKC)

Vestegnen Indvandrer Kvindecenter er hjemmehørende i Albertslund kommune.

Institution er lokalt forankret på Vestegnen, men har et landsdækkende sigte.

Vestegnen Indvandrer Kvindecenter blev stiftet i 2010 på initiativ af Hakima Lasham Lakhrissi, Vestegnen Indvandrer Kvindecenter blev ejes af foreningen for Dansk-International kulturintegration som Hakima var forkvinde for.

Vestegnen Indvandrer Kvindecenter anerkender indvandrers og flygtninges ret til at leve i overensstemmelse med egne normer, såvel socialt, kulturelt som religiøst.

§ 2. MIDLER

 Vestegnen Indvandrer Kvindecenter finansieres af fonde og legater.

Vestegnen Indvandrer Kvindecenters midler skal stå på institutions bank konto i Nordea bank som er: 2277  0742-862 720


§ 3. FORMÅL

 Det grundlæggende formål er:

-         at fremme indvandrer – og flygtningekvinders integration, især kvinder med særlige sociale vanskeligheder, således af kvinderne selv og deres familier kan fungere bedre i det danske samfund.

-         At fremme forståelsen indvandrer og danskere imellem med henblik på at forebygge fordomme, racisme og enhver form for diskrimination.

-         At medvirke til at etablere et netværk for kvinderne og deres børn

-         At styrke kvinderne i deres selvopfattelse som forældre, således at de har mulighed for at bevare en positiv rollefunktion i forhold til deres børn

-         At give kvinderne viden om deres rettigheder og muligheder i det danske samfund

FORMÅLET FREMMES VED:

-         At skabe et værested, hvor danske, indvandrer – og flygtningekvinder kan være sammen i omgivelsen, hvor der er respekt for det enkelt individs etniske baggrund, og gennem dialog lære af og om hinandens normer og kulturer.

-         At være et rådgivningsted, hvor kvinder kan få vejledning/rådgivning i konkrete spørgsmål, såvel sociale, juridiske som personlige.

Herunder at informere kvinderne om det danske samfund, således at de bliver i stand til at forstå og klare sig i harmoni med danske normer. Målet er at yde hjælp til selvhjælp.

-         At være et aktivitetssted, hvor kvinderne kan deltage i madlavning, syning, idræt og udflugter m.m. at opfordre kvinderne til at deltage aktiv i centrets dagligdag på alle niveauer, for derigennem at få indsigt i demokratiske beslutningsprocesser. Samt at motivere kvinderne til at deltage i undervisningsforløb, samtid med at vi støtter de kvinder, der er aktive, ved at yde lektiehjælp.

-         At uddybe og formilde vores viden gennem projekt – og foredragsvirksomhed, samt at udgive skriftlige publikationer. At etablere og støtte initiativer med samme grundlæggende formål som centret.

§ 4. MEDLEMMER

 Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som organisationer/institutioner, som tilslutter sig.

Vestegnen Indvandrer Kvindecenterets grundlag og formål.

Indmeldelse i foreningen sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, kontingent er 50 kr. om året

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der ikke går ind for Institutions formål, jf.§ 3

§ 5. BESTYRELSEN

 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen

kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til

vedtægterne.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter

Foreningen for Dansk-International kulturintegration (FDIK) udpeger 2 medlemmer, og de øvrige medlemmer vælges af generalforsamling, såfremt FDIK ikke mere ønsker at udpege 2 medlemmer, vælges 2 medlemmer, samt øvrige 3 medlemmer og 2 suppleanter af generalforsamlingen.

Centerlederen har ret til at stille op til bestyrelsen. Centrelederen kan repræsentere medarbejdernes synspunkter i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder

3 vælges for 2-årig periode og 2 vælges for 4-årig periode. Der skal vælges 2 suppleanter.


Valgperiode for suppleanterne er 2år

Suppleanter tiltræder når et bestyrelsesmedlem ophører i hvervet eller har 2 fravær i træk uden afbrud  


Den valgte revisor skal ikke være medlem af bestyrelsen

Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte, det er nødvendigt, men minimum 3 gange om året.

§ 6. GENERALFORSAMLING

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1- Valg af dirigent
2- Valg af referent
3- Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4- Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5- Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
6- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
6- Indkomme forslag
7- Valg af bestyrelse og suppleanter

8- Valg af revisor

9- Fastsættelse af kontingent
10- Eventuelt

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel.
Ordinær generalforsamlingen afholdes hvert 2 år i april måned.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden den 15.marts det pågældende år. Senest 8 dage før en generalforsamling, skal de fuldstændige forslag, der kommer til behandling, fremlægges til eftersyn for medlemmerne på Institutions kontor
Senest 8 dage forud for den ordinære generalforsamling skal, foruden forslagene, regnskabet ligge til eftersyn for medlemmerne på centres kontor.

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, dog kræves ved ændring af vedtægterne, at beslutning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer

Medlemmer kan ikke stemme pr. fuldmagt.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af formanden, kassereren og referenten

Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet jfr. §§17 og 18.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 16 år og har stemmeret – jfr. § 9.

For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år.

Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger det.

Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af

dirigenten.§ 7. ANSVAR

 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for centres anliggender. Centerlederen varetager den daglige ledelse og drift at institutionen.

Vestegnen Indvandrer Kvindecenter tegnes af centerleder og et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 8. ANSÆTTELSE AF MEDARBEJDERE

 Fastansatte medarbejdere eller øvrige medarbejdere ansættes og afskediges af centerleder med godkendelse af mindst et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlem kan ansættes hvis person er kvalificeret til jobbet, ansættelsen skal ske inden for de rammer, der er afsat i det godkendte budget ·

Som frivillige, ulønnede medarbejdere modtager Vestegnen Indvandrer Kvindecenter personer, som i overensstemmelse med institutionens formål og efter aftale med den daglige ledelse ønsker at udføre et regelmæssigt arbejde i centret.

§ 9. OPLØSNING OG NEDLÆGGELSE

 Vestegnen Indvandrer Kvindecenter kan nedlægges, såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med mindst 2/3 flertal. Kun den ene generalforsamling må være ekstraordinær.


Ved Vestegnen Indvandrer Kvindecenters opløsning kan medlemmer ikke få del i centerets formue. Et evt. overskud/formue fordeles til almennyttige og/ eller kulturelle formål i Danmark eller gives tilbage til giverne

Ideen bag etableringen

Igennem arbejdet i Foreningen For Danske-Internationale Kulturintegration (FDIK), som har 400 medlemmer/bruger, er der skabt kontakt til omkring 250 brugere med mindst 12 forskellige nationaliteter. Medlemmer og brugere kommer primært fra kommunerne i Vestegnen. Der var et samarbejde med forskellige grupper i Vestegnen. 
Igennem dette uformelle, frivillige arbejde er FDIK blevet opmærksom på, at der hos målgruppens kvinder findes en række behov, som kun vil kunne opfyldes gennem mere formaliserede og organiserede aktiviteter.  ...

Læs mere...

Økonomisk rådgivning

VIKC tilbyder økonomisk rådgivning.
Har du brug for økonomisk rådgivning, hjælp til at søge et lån, hjælp til at bruge netbank eller noget andet som handler om økonomi, så er du velkommen til at bestille en tid hos en af centrets frivillige Finans folk. 
Økonomisk rådgivning tilbydes hver torsdag mellem kl.16.00 og 18.00. ...

Læs mere...