Nyhedsbrev www.vikc.net

mail
logo

WWW.VIKC.NET

 

nyhedsbrev nr.9 - 19. november 2017

Hej Gæst,

Dette nyhedsbrev vil især omhandle Ægteskab med omhu - vores projekt, der har fået bevilget 452.000 kr. fra Social-og integrationsministeriet og som netop et blevet skudt i gang. Tilskuddet dækker en 2 års periode fra september 2012 og 2 år frem. Der er lavet en informationsfolder, oprettet en følgegruppe og der oprettes også en debatside på VIKC’s hjemmeside www.vikc.net

 

Invitation til Torsdagscafé 15. november:

Til den næste torsdagscafé torsdag den 15. november kl. 12.30 – kl. 14.30, har vi inviteret kontorchef Karin Ingemann, fra Socialministeriets Demokrati-kontor. Arbejdsområderne på dette kontor omfatter forebyggelse af ekstremisme, antidemokratiske tendenser og parallelle retssamfund og fremme af medborgerskab.

Der vil være debat med Karin omkring straffelovens § 227: "Straf efter § 216-226 (voldtægt bl.a.) kan nedsættes eller bortfalde, når de personer, mellem hvilke kønslig omgængelse har fundet sted, er indtrådt i ægteskab med hinanden eller har ladet deres partnerskab registrere" samt en drøftelse af uønskede ægteskaber.

Der bliver serveret frokost under debatten. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendigt til Hakima Lasham Lakhrissi på mail: h@vikc.net. Alle er velkomne og vi håber på godt fremmøde!

Formålet med Ægteskab med omhu:

Der er behov for at få italesat og brudt de traditionelle mønstre omkring tvangsægteskaber og for at bryde med opfattelsen af, at større frihed er en trussel mod forældrenes sociale og kulturelle livsform. Det kortsigtede mål er, at brugerne af VIKC, deres mænd, døtre, sønner og bekendte deltager aktivt i temadage, kurser m.m. og at der positive tilbagemeldinger på arrangementerne. Det langsigtede mål er, at der efter ½ - 1½ år kan måles en positiv effekt i form færre indgåede tvangsægteskaber for såvel piger som drenge.

VIKC inddrager målgruppens egne erfaringer og oplevelser og sætter disse i spil i forhold til nye og ”friere” familiemønstre. Der bliver derfor brugt dialog som udgangspunkt for aktiviteterne.

For at styrke forankringen og videreførelsen af metoder i arbejdet mod tvangsægteskaber i de etniske miljøer, lokalt og i boligområder bliver der afholdt workshops (se aktiviteter nedenfor) for kommuner, foreninger, integrationsråd, projekter der arbejder med indsatsområdet m.fl.

Workshops osv. bliver afholdt i VIKC´s lokalet, og alle er velkomne til at deltage.

Projektets målgruppe:

Den primære målgruppe i projektet er nydanske kvinder og mænd, som er ofre for tvangsægteskaber og som er ”fanget” i det traditionelle mønster, som deres forældre/bedsteforældre er vokset op med på trods af den positive demokratiske udvikling, der har fundet sted i deres hjemlande indenfor de sidste 5 år.

Den sekundære målgruppe er nære familiemedlemmer og bekendte, som kan tænkes at tage del i og eller påvirke til indgåelse af tvangsægteskaber.

Projektet er åbent for alle Vestegnens kommuner. Der vil være løbende optag af deltagere under hele forløbet.

 

Aktiviteter i Ægteskab med omhu:

Eksempler på aktiviteter er: Oplæg, workshop v/ ekspert fra Marokko med fokus på ligestillingsloven, demokrati i Danmark og Marokko versus tvangsægteskaber og undertrykkelse.

Temamøder og workshops på VIKC med fokus på ligestilling, demokrati, kulturmødet m.m.

Der etableres daglig individuel rådgivning og hjælp til konfliktløsning på VIKC.

Rollemodeller/mentorer: Der oprettes mentorforløb, hvor kvinder og mænd, som har været udsat for tvangsægteskaber, matches med unge kvinder og mænd, som er i eller er i fare for at blive udsat for tvangsægteskab. Formålet er at guide og skabe netværk mellem de unge. Det er endvidere hensigten at inddrage frivillige danske mænd og kvinder m.h.p. netværksdannelse mellem udlændinge og danskere.

Der etableres kultur- og samfundsfagsundervisning med tolkningsbistand for de forældre, som ikke taler eller kun taler meget lidt dansk.

 

Projektets succeskriterier:

  • 60 % af målgruppen har deltaget aktivt i projektet
  • 60 % af målgruppen har udtrykt at de har fået ny viden og udbytte af projektet
  • 35 % af målgruppen har fået større netværk
  • 35 % af de unge kvinder og mænd, som har deltaget aktivt i projektet, er blevet forhindret i tvangsægteskab
  • 35 % af de unge kvinder og mænd har deltaget i et mentor forløb

 

Samarbejdspartnere i Ægteskab med omhu:

Projektets primære samarbejdspartnere er jobcentre fra Vestegnen. Herudover inddrages Integrationsrådet i Albertslund, Rådet for Etniske Minoriteter, krisecentre, kommuner, foreninger samt organisationer og aktører, der arbejder med indsatser til bekæmpelse af tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse. Som sekundære samarbejdspartnerne indgår også oplægsholdere, undervisere m.m.. Derudover tilknyttes frivillige, som er med i den praktiske udførelse af projektet, samt en frivilligkoordinator i forhold til rekruttering, udvælgelse og fastholdelse af de frivillige. Endvidere vil projektet inddrage en række frivillige organisationer, som arbejder med tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse.

Projektet indgår yderligere et samarbejde med eksperter fra Marokko, som arbejder med at fremme ligestilling og gøre opmærksom demokratiske rettigheder.

 

Formidling af projektets resultater:

Projektets resultater og metoder bliver mainstreamet via workshops og VIKC’s hjemmeside. Endvidere vil resultater og metoder blive forankret i VIKC’s videre arbejde med målgruppen og herudover blive videreformidlet til kommuner, kvindecentre m.fl., som arbejder med og har kontakt til unge kvinder og mænd, som er i eller i fare for at blive udsat for tvangsægteskaber.

Mere information:

Hvis du ønsker mere information eller har du spørgsmål om projektet, vores rådgivning eller andet - så er du meget velkommen til at kontakte Hakima Lasham Lakhrissi på mail: h@vikc.net.

--
- message
--